Møder og referater

Referat fra årsmødet i DN Aalborg

DN Aalborg holdt årsmøde d. 9. 11. 2022.

Dagsorden til årsmøderne følger en fast skabelon, som svarer til den, der anvendes ved generalforsamlinger i andre foreninger. Da lokalforeninger i Danmarks Naturfredningsforening ikke har egen økonomi, mangler der naturligvis punkter vedrørende budget og regnskab.
Se referatet nedenfor.

Referat af årsmødet d. 9.11. 2022

  1. Valg af dirigent

Formand for bestyrelsen Anna-Lise Fruelund Christensen bød velkommen og derefter blev Kristian Ørsted Pedersen valgt som dirigent

 

  1. Valg af referent

Henrik Gorm Hansen blev valgt som referent.

 

  1. Årsberetning

Årsberetningen blev i lighed med sidste årsmøde fremlagt af flere forskellige oplægsholdere.

 

Fredninger:

Anna-Lise fortalte om de to vigtigste fredningssager, bestyrelsen har arbejdet med.

  1. Sorthøj Kilen

Kommunen har selv ønsket de mange enkeltområder fredet for at sikre dem mod det store pres for byudvikling. Sagen er nu gået i hårdknude, og derfor bliver det kun Sorthøj, som formodentlig bliver fredet i første omgang

  1. Binderup Ådal

Fredningssagen er rejst af DN og blev startet med et borgermøde, hvor alle blev inviteret til at bidrage med forslag, eftersom tingene ikke var fastlagt på forhånd. Kommunen har sidenhen ønsket at være med til at rejse fredningen. DN ønsker borger-inddragelse om stiforløb m.m. Tidshorisonten er ikke fastlagt p.t.

 

Beskyttet natur:

Martin Sloth fortalte om de rigtig mange beskyttede naturområder med større/mindre konkret naturværdi. Martin fortalte tillige om Aalborg Kommunes hæfte ”Rig Natur” og om de forskellige områder, hvor kommunen har ændret pleje af offentlige arealer fra klippet græs til blomstereng, grøftekanter med blomster osv. I den forbindelse vil vi fortsat lægge pres på politikerne for at højne ambitionerne med hensyn til at medtænke en forøgelse af biodiversiteten. Martin omtalte derefter DN Aalborgs sommerfugleambassadør1, Mads Nørgaard Madsen, som også var med i det projekt, som kunstneren Thomas Saraceno planlægger. Projektet går ud på at opføre et 30-35 m højt tårn med kuber, hvor naturen skal være et vigtigt element. Martin rådgiver om naturindholdet i de planlagte kuber, og Anton/dof rådgiver omkring fugle.

1: https://sommerfuglepartner.dk/kontakt

Vandplaner:

Hans Heidemann fortalte om DN Aalborgs høringssvar til forslagene til nye Vandområde- og Naturplaner. Vi har her givet udtryk for vores bekymring for, om der kan opnås målopfyldelse til 2027, som det er forudsat i planerne. Hans fortalte blandt andet om de oprindelige ca. 70.000 vandløb i landet, som blev reduceret til ca. 30.000 af de gamle amter, og som nu i Miljøstyrelsens planer er reduceret til 18-19.000 stk. i Aalborg har vi ca. 3.000 km vandløb men kun ca. 400 km, som er målsat i planen. Hans nævnte til sidst den opløftende nyhed, at der nu alligevel bliver midler til at få fjernet spærringen i Binderup å ved Binderup dambrug, så fiskene kan svømme længere op i åen.

 

Naturplaner:

Anne Marie Steffensen fortalte om opgaven med at kommentere på det meget store oplæg om Natur-handleplanerne, hvor der ingen konkrete målkrav er, og hvor målene er langsigtede og uden tidsgrænse. Hertil kommer, at en stor del af løsningerne på problemerne skal hentes via husdyrloven, ligesom der ingen samtænkning er mellem Vandområde- og Naturplanerne.

Martin spurgte til, om der ingen beskyttelse er i Natura 2000-områderne, og Anne Marie svarede, at den er ret begrænset. Dog skal kommunen handle, hvis nogen påtaler problemer med tilstanden. Terkel Arnfred kommenterede med, at moderne landbrug er en industri, og at de derfor burde pålægges at betale for deres forurening.

 

Limfjorden:

Thorkild Kjeldsen fortalte om Limfjordssamarbejdet, hvor vi arbejder sammen med DN-afdelingerne i den vestlige del af Limfjorden. Han berettede om muslingeskrab i den vestlige del og de problemer det medfører for miljøtilstanden. Desuden berettede han om krydstogtskibene, som river ålegræsset op pga. for høj fart gennem fjorden, hvilket vi arbejder på at få begrænset. Endelig fortalte han om den store lokale belastning af de nye ’Smart farms’2), muslingefarme som optager plads på store områder af fjorden. Tilmed har aktindsigter vist, at de langt fra producerer de mængder af muslinger, som de har hævdet.

Samarbejde med NGO’er:

Martin Sloth fortalte om vores samarbejde med de forskellige organisationer, vi samarbejder med. I år har der været tale om ’Aalborgs grønne Hjerter’, ’FN-forbundet’, ’Bedsteforældrenes Klimaaktion’ m.fl. Vi har i den forbindelse været med i forskellige møder om klima, Naturens Uge, Natur- & Klimafestival og valgmøder.

 

Projekt Kysthjælper:

Christen Jensen fortalte om projektet, som har Danmarks Sportsfiskerforbund som initiativtager. Projektet forsøger at gøre noget ved de store problemer, som findes i havet og kystområderne omkring os. Projektet støttes/følges af bl.a. DTU, Syddansk Universitet, Rambøll, Cowi og mange NGO’er. Man kan melde sig som frivillig og være med til at udlægge stenrev i Limfjorden. Oprindeligt var det hensigten at der skulle udlægges sten i 12-13 områder, men antallet blev i foråret indskrænket til 4. Der er sendt ansøgning til diverse myndigheder om de nødvendige tilladelser, ligesom der er søgt midler ved forskellige fonde.

 

  1. Valg

Til Bestyrelsen:

Willy Jørgensen, Frank Chr. Andersen, Martin Sloth, Emil Pedersen og Søs Sabrina Nielsen var på valg. Emil og Søs ønskede ikke genvalg. Willy, Frank og Martin blev genvalgt. Desuden blev Sebastian Krab fra Ungdomsafdelingen og Henning Olesen valgt til bestyrelsen.

 

 

Til Suppleanter:

Lone Ryttersgaard, Uffe Westerberg og Sørn Nordhald blev genvalgt som suppleanter. Søren Chr. Jensen ønskede ikke genvalg.

 

  1. Eventuelt

Der var ingen forslag fra medlemmer og intet til eventuelt.

Ved bestyrelsesmødet d. 7.12. 2022 konstituerede bestyrelsen sig.
Anna-Lise Fruelund Christensen blev genvalgt som formand og Thorkild  Kjeldsen blev genvalgt som næstformand.