Nyhed

Grønt Danmarkskort

DN Aalborg har i Naturråd Himmerland samarbejdet om at skabe et Grønt Danmarkskort. Det resulterede i anbefalinger skrevet af DN Aalborg og støttet af hele rådet.

I 2017 skrev erhvervsstyrelsen en vejledning om etablering af lokale naturråd, der skulle bistå kommunerne med at udarbejde et Grønt Danmarkskort. Dette var en opfølgnng på ændring af Planloven.

I vejledningen var det  bestemt hvilke kommuner, der skulle arbejde sammen, hvem der skulle være sekretariat, at der skulle være ligelig repræsentation for erhversinteresser på den ene side og natur- miljø- og friluftsinteresser på den anden side, og der skulle indstilles lige mange mænd og kvinder, højst 20 ialt,og at de skulle være færdige den 15.7. 2018 og meget mere.

Altså en meget detaljeret beskrivelse af rådets sammensætning og slutdato.

Men hvad der ellers skulle ske, hvor mange møder, der skulle holdes og hvad der skulle  komme ud af rådets arbejde var meget diffus beskrevet. Alt blev nævnt, fra et færdigt kort hvor alle knaster var afhandlet til generelle anbefalinger og mindretalsudtalelser.

De centrale begreber: Særligt værdifulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser var slet ikke defineret.

De fire kommuner i naturråd Himmerland, Rebild, Mariager Fjord, Vesthimmerland og Aalborg havde  hidtil arbejdet med disse begreber i deres kommuneplaner, uden at de havde en egentlig fælles definition.

Og hvad skulle rådet så lave:

Flg. sætninger fra vejledningen beskrev  f.eks. opgaven om at udpege nye (potentielle) naturområder:

"Det bør indgå i de lokale naturråds overvejelser, om udpegning af nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, inddrager områder udlagt til andre formål efter planloven, som ikke er forenelige med en realisering af Grønt Danmarkskort, f.eks. intensivt drevet landbrugsjord eller udpegede udviklingsområder....

Det er forventningen, at kommunerne på baggrund af anbefalinger fra naturrådene planlægger for potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med private eller offentlige interesser eller sker begrænsninger af muligheder for udvikling og vækst i kommunen".

Læs lige den sætning igen! Selv ikke den mest samarbejdsvillige kommune kan leve op til den forventning! Og det skulle kunne lade sig gøre "på baggrund af anbefalinger fra Naturådet". Ud over de næsten umuligt læsbare sætninger, skulle vi nok allerede her have indset, at noget bindende anbefaling ville ingen, der repræsenterede en lodsejer,  turde gå med til. !!

De 16 medlemmer af Naturråd Himmerland gik sådan set i gang med alvor og energi godt hjulpet af kommunerepræsentanter, og især Aalborg Kommune som sekretariat. Der blev holdt 6 møder og herimellem flere gruppemøder. Vi i DN var til to heldagsmøder i arrangeret af DN hovedkontoret, der havde store forventninger til, hvad der kunne komme ud af det. , og vi ved, at også landbrugsorganisationerne holdt møder på tværs i landet, og her syntes det at være målet, at der skulle komme så lidt bindende ud af det som muligt.

Der blev lagt rigtig mange arbejdstimer i opgaven. Hele rådet støttede fra starten, at der skulle komme et fælles dokument, da det jo var meningen med opgaven.  Men det viste sig så undervejs, at landbrugssiden ikke ville være med til nogen form for afgrænsning/streger o.l. for Grønt Danmarkskort. Det ville de overlade til kommunerne.  Der var dog enighed om, at der skulle udpeges et areal svarende til den hidtidige naturrelaterede udpegning  på 40-45% af det totale areal.

DN udarbejdede et dokument, der blev vedlagt som et idekatalog støttet af alle, og efter at alle stednavne var fjernet.

I dette dokument beskrives, at kernen i Grønt Danmarkskort er den eksisterende natur, der i Himmerland kan samles i 5 kerneområder, og mellem dem hoved-og biveje til naturen at spredes langs med. Desuden peges på en lang række arealer med potentiale for et bedre naturindhold.

De fælles anbefalinger består af overordnede og principielle anbefalinger angående :

  • Mere nærdemokrati
  • Kvalitet frem for kvantitet
  • Begrundelser for udpegninger
  • Kvalificering af udpegninger

Kort sagt meget stor vægt på at kommunerne samarbejder med lodsejerne, som så forventes at være imødekommende!

Naturråd Himmerlands fælles anbefalinger til udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort.